مطالب مفید شامل آموزش و خدمات


نحوه پذیرش بیماران روانی مزمن مجهول الهویه

نحوه پذیرش - تصویر نمایشی میباشد.

گروه هدف: مددجویان مجهول الهویه به آن دسته از بیماران روانی مزمن اطلاق می شود که هویت آن ها معلوم نبوده و توسط مراجع قضایی کلانتری و یا بیمارستان ها جهت پذیرش به این اداره ارجاع می گردند.

مراحل انجام کار:
1. در صورت مشخص نبودن هویت و آدرس بیماران پس از اخذ حکم قضایی به همراه مأمور کلانتری به این اداره ارجاع می شوند.
2. پس از ارجاع بیمار به کارشناس مسئول توانبخشی پس از گرفتن عکس توسط مسئول مربوطه جهت ویزیت روانپزشک و بررسی های لازم عموماً به منظور کنترل علائم و تشخیص بیماری به بیمارستان روانپزشکی ارجاع می گردد.
3.در صورت عدم نیاز به بیمارستان و یا پس از اتمام دوره درمان در بیمارستان، پس از تشکیل پرونده بیماران روانی مزمن، جهت بستری در تنها مرکز دولتی(سرای احسان) اقدام لازم صورت می پذیرد. این فرایند در صورت عدم نیاز به بستری طی مدت 2 ساعت و در صورت ارجاع به بیمارستان روانپزشکی طی مدت حدوداً 1 ماه تا اتمام مراحل بستری و تشخیص گذاری صورت می پذیرد.

مدارک مورد نیاز: حکم قضایی نامه کلانتری گاهی تایید پزشکی قانونی گاهی هم گزارش خط 123
فرم های مورد عمل: مصاحبه اولیه مددکاری فرم شناسنامه بهداشت روانی فرم از کار افتادگی فرم تشخیص روانپزشک دستورالعمل های مورد اجرا: دستورالعمل پذیرش و ساماندهی بیماران روانی مزمن سال 97