مرکز توانبخشی نیکان مراغهمطالب مفید شامل آموزش و خدمات


شرایط پذیرش و ترخیص بیمار در مراکزدرمان و توانبخشی بیماران روانی مزمن

فصل 5

شرایط و ضوابط پذیرش و ترخیص بیمار در مراکزدرمان و توانبخشی بیماران روانی مزمن

ضوابط پذیرش بیمار در مراکز درمان و توانبخشی بیماران روانی مزمن : 1- ضوابط عمومی پذیرش : الف) بیمار روانی باید فاقد تحریکات روانی و علائم حاد باشد. ب) بیمارانی که بیماری عفونی مسری و جدی مانند (ایدز،هپاتیت و سل و...) داشته باشند پذیرش نمی شوند. پ) کلیه بیماران روانی معتاد، تنها بعد از سم زدایی در مراکز مذکور پذیرش خواهند شد ت) بیماران سالمندی که بیماری آنان بعد از 60 سالگی بروز کرده باشد و نیز سالمندانی که دچار معلولیت های جسمی باشند در این مراکز پذیرفته نخواهند شد.  ث) بیماران روانی عضوی تنها بعد از انجام درمان های لازم و در صورت فقدان علائم حاد جسمی و روانی در مراکز مذکور پذیرفته می شوند. تبصره: حداقل سن جهت پذیرش 16 سال و حداکثر 60 سال می باشد.
2- ضوابط اختصاصی پذیرش: الف) پذیرش بیماران (آزاد و یارانه ای ) صرفا از طریق کمیسیون استانی ساماندهی بیماران روانی (ودر تهران 4 کمیسیون شهرستان) صورت خواهد گرفت. ب) تعیین طول زمان استفاده از خدمات با هماهنگی بیمار، بستگان وی و مسئولین مرکز و تشخیص کمیسیون ساماندهی بیماران روانی خواهد بود. لازم به ذکر است که برگه تائید کمیسیون ساماندهی بیماران روانی مزمن استان (فرم شماره 5 مطابق پیوست دستورالعمل ) که به تائید روان پزشک معتمد بهزیستی رسیده باشد، شرط لازم جهت تشکیل پرونده و پذیرش در مرکز می باشد.
تبصره: در کارگاه های حمایت شده تولیدی  ارزشیابی دقیق میزان توانایی و محدودیت های بیماران روانی مزمن توسط ارزشیابان حرفه ای مستقر در ادارات بهزیستی صورت می گیرد. 

3- مراحل پذیرش: الف ) اخذ تأییدیه ونظریه کمیسیون ساماندهی بیماران روانی مزمن استان(فرم شماره 5 مطابق پیوست دستورالعمل) ب) تکمیل شناسنامه جامع بیماران روانی مزمن توسط مددکار ستاد پذیرش استان (فرم شماره 9 مطابق پیوست دستورالعمل ) ج)تکمیل فرم شرح حال بیمار توسط روانشناس ستاد پذیرش . ( فرم شماره 10 مطابق پیوست دستورالعمل) ت) داشتن نتیجه آزمایشات کامل کلینیکی برای  تست ابتلا به هپاتیت ، ایدز ، سل و .....  ECGو عکس سینه برای بیماران سالمندی که واجد شرایط مرکز باشد . (فرم شماره 11مطابق پیوست دستورالعمل) ث) اخذ رضايت نامه از خود بيمار ،  قيم يا ولي قانوني وي در موقع پذيرش (فرم شماره 6 مطابق پیوست دستورالعمل )
تبصره1 :  در صورتی که بیمار بنا به تشخیص کمیسیون و یا دادگاه صالحه مهجور محسوب نگردد اخذ رضایت نامه از خود بیمار ضروری است . تبصره2: از زمان پذيرش بيمار در مراكز ، وظيفه ارائه خدمات درمان و توانبخشي بر عهده مركز مربوطه ،بر اساس دستورالعمل ها ،‌ضوابط و استانداردهاي سازمان بهزيستي كشور ، ستاد ساماندهي و توانبخشي بيماران رواني مزمن خواهدبود .
4 – نحوه ومدارك لازم  جهت تشكيل پرونده بیمار در مراكز درمان و توانبخشي بيماران رواني مزمن : 1-برگ خلاصه پرونده بستري در بيمارستان روانپزشكي ( در صورت فقدان سوابق بستري تأييديه كميسيون بيمارستان روانپزشكي مبني بر ابتلا به اختلال رواني ). 2- دو قطعه عكس بيمار 3- فتوكپي صفحه اول و دوم شناسنامه بيمار و كارت ملي كليه اعضاي خانوار( در صورتیکه بیمار سرپرست خانوار باشد) 4 –فرمهای تکمیل شده  شماره 5 ، 11،10،9،6(مطابق پیوست دستورالعمل) 5- گزارش مددكاري از وضعيت اقتصادي ، اجتماعي خانوار 6- قيم نامه يا گواهي بي سرپرستي از سوي مراجع قضائي برای بیماران مجهول الهویه یا بی سرپرست تبصره : اطلاعات موجود در پرونده بیماران باید بصورت محرمانه نگهداری گردد.

نحوه ترخيص بيماران رواني مزمن از مراكز درمان و توانبخشی: توانبخشي بيماران رواني مزمن در مراكز منجر به توانمند سازي بيماران شده كه اين امر به مرور زمان باعث مي شودا فراد بيماری كه در ابتداي پذيرش از استقلال و توانايي برخوردار نبودند ، در نهايت به ميزاني از استقلال نسبي و توانايي برسد كه در محيط خانواده و اجتماع ضمن برخورداري از حقوق اجتماعي مساوي با ساير افراد در جهت تامين حداقل زندگي خويش تلاش كند. يكي از مهمترين اهداف ساماندهي بيماران رواني مزمن و تاسيس مراكز ، رساندن بيماران به سطحي از استقلال و توانايي است كه بتواند ضمن رسيدن به اين مراحل ، از مركز ترخيص و به دامن خانواده و اجتماع بازگردند. شرايط ترخيص: - در بدو امر ترخیص از هر یک از مراکز درمان و توانبخشی به تشخیص تیم توانبخشی مرکزبه سرپرستی و تأیید مسئول فنی خواهد بود. - ترخیص هر یک از بیماران از مراکز با رعایت ضوابط باید با هماهنگی کمیسیون استانی ساماندهی بیماران روانی مزمن صورت پذیرد. بدیهی است در صورت رضایت خانواده و بیمار برای ترخیص و عدم تمایل به ادامه فرآیند توانبخشی با اطلاع کمیسیون ساماندهی ترخیص امکان پذیر است.

ترخیص از مراکز شبانه روزی(برای بیماران دارای سرپرست) : - فقدان علائم باليني  به تشخیص و تایید تیم درمان و روانپزشک بگونه ای كه نگهداري بيمار را در خانواده با مشكل مواجه نسازد و يا مخاطرات اجتماعي را ايجاد ننماید. -رسيدن به سطحي از توانمندي جهت زندگي در سطح خانواده و اجتماع - فراهم نمودن بستر مناسب در خانواده  از طریق ارتباط فعال و موثر آنان برای بازگشت و تداوم حضور بیمار در خانواده - فراهم بودن شرايط تداوم توانبخشی و درمان از طریق مراکز روزانه ،پیگیری درمان و توانبخشی در منزل ،کارگاه های حمایت شده تولیدی - حد اکثر زمان حضور بیمار در مرکز 6ماه ودر صورت اعلام مرکز در خصوص لزوم اقامت بیمار بیش از مدت زمان 6 ماه در مرکز لازم است مراتب با ذکر مستندات به کمیسیون استانی ساماندهی درمان و توانبخشی بیماران روانی مزمن ارائه ، در صورت تایید کمیسیون مذکور ، مدت اقامت تا 2 ماه قابل تمدید خواهد بود. تبصره: بیماران مجهول الهویه و یا بی سرپرست تا زمان شناسایی سرپرست و فراهم شدن امکان ترخیص به خانواده و یا ارائه اشکال دیگرخدمات(خانه های نیمه راهی ،خانه گروهی و ...  )در مرکز اقامت خواهند داشت.

ترخیص از مراکز روزانه : رسيدن به سطحي از توانمندي اجتماعی و حرفه ای بگونه ای که بیمار بتواند جذب بازار کار گرددو یا در کارگاه حمایت شده تولیدی پذیرش شود ، ترخیص از مرکز را امکان پذیر می سازد.

ترخیص از مراکز پیگیری درمان و توانبخشی در منزل : - فقدان علائم باليني  به تشخیص و تایید تیم درمان و روانپزشک بگونه ای كه نگهداري بيمار را در خانواده با مشكل مواجه نسازد و يا مخاطرات اجتماعي را ايجاد ننماید. -رسيدن به سطحي از توانمندي جهت زندگي در سطح خانواده و اجتماع - فراهم بودن شرايط تداوم توانبخشی و درمان از طریق مراکز روزانه و کارگاه های حمایت شده تولیدی

ترخیص از مراکز درمان وتوانبخشی بیماران مبتلا به اختلالات نافذ رشد : -در صورت عدم پیشرفت بیمار پس از طی دوره درمانی یکساله ، و ضمن آگاهسازی خانواده و در صورت موافقت آنان ، بیمار به مراکز توانبخشی معلولین ذهنی ارجاع شود .( فرم شماره  8پیوست ) - به کودکانی که آمادگی کافی برای ورود به مدرسه عادی را یابند ، حداقل از 6 ماه قبل آموزش کتب درسی جزء برنامه قرار گرفته و زمینه لازم برای حضور مربی در مدرسه و به همراه کودک فراهم شود و در صورت عدم توانایی ورود به مدارس عادی ،  به مدارس استثنائی معرفی شود. ترخیص از کارگاه حمایت شده تولیدی : - بیمار تا زمان کار یابی وآمادگی برای ترخیص به بازار کار، با نظر مسئول و کار شناس فنی در مرکز حضور خواهد داشت. - در صورت لزوم مرکزبه منظور اعطاءگواهی با هماهنگی سازمان فنی و حرفه ای نسبت به برگزاری آزمون اقدام خواهد کرد.

 

شما اینجا هستید: خانه خدمات مرکز قوانین توانبخشی شرایط پذیرش و ترخیص بیمار در مراکزدرمان و توانبخشی بیماران روانی مزمن