مرکز توانبخشی نیکان مراغهمطالب مفید شامل آموزش و خدمات


نحوه نظارت بر مراکزدرمان و توانبخشی بیماران روانی مزمن

فصل 6نحوه نظارت بر مراکزدرمان و توانبخشی بیماران روانی مزمن نظارت بر تاسیس، شيوه فعاليت و انحلال مراکز درمان و توانبخشی بیماران روانی مزمن بر عهده ستاد ساماندهی درمان و توانبخشی بیماران روانی مزمن و معاونت امور توانبخشی سازمان بهزیستی استان ها و شهرستان ها  است که از طریق اعزام کارشناسان بیماران روانی مزمن و حسب نیاز و به پیشنهاد ریاست ستاد ...

فصل 6 نحوه نظارت بر مراکزدرمان و توانبخشی بیماران روانی مزمن

نظارت بر تاسیس، شيوه فعاليت و انحلال مراکز درمان و توانبخشی بیماران روانی مزمن بر عهده ستاد ساماندهی درمان و توانبخشی بیماران روانی مزمن و معاونت امور توانبخشی سازمان بهزیستی استان ها و شهرستان ها  است که از طریق اعزام کارشناسان بیماران روانی مزمن و حسب نیاز و به پیشنهاد ریاست ستاد و یا معاونین توانبخشی با دعوت از کارشناسان سایر دفاتر تخصصی، صورت خواهد پذیرفت.  مسئولیت فنی رسیدگی تخصصی به شکایات و تخلفات ، تنظیم گزارش لازم همراه با اعلام نظر جهت کمیسیون ماده 26 در بهزیستی کشور می باشد و در بهزیستی استانها بر عهده اعضای نظارت تخصصی استان شامل معاون توانبخشی و کارشناس مسئول بیماران روانی مزمن استان و در موارد مربوط به كارگاهها معاون اشتغال استان  و کارشناسان توانبخشی حرفه ای  استان خواهد بود.

وظایف و اختیارات ناظرین:                                                                         1. بررسی اولیه مدارک متقاضیان صدور موافقت اصولی و پروانه فعالیت و مسئول فنی و ارسال آنها حسب مورد به کمیسیون ماده 26 استانی و کشوری 2. بررسی وضعیت ساختمان، تجهیزات، وضعیت بهداشتی و ... مراکز  (پس از صدور پروانه موافقت اصولی و قبل از صدور پروانه فعالیت و در مرحله تمدید پروانه های مذکور) و تطابق آن با مفاد این آئین نامه و ارائه گزارش، بررسی و اعلام نظر به کمیسیون ماده 26 استان. 3. نظارت بر نحوه کار مراکز ساماندهی بیماران روانی مزمن، رعایت ظوابط و مقررات جاری ، الگوی کار ابلاغ شده ، نحوه کار مسئول فنی 4. ارسال گزارش کامل به معاونت امور توانبخشي استان ، کشور و مبادی امر 5. ارزشیابی و درجه بندی مراکز بر اساس فرم های ابلاغی 6. بررسی و رسیدگی به شکایات و تخلفات واصله از مراکز و تنظیم گزارش لازم جهت ارسال به کمیسیون های ماده 26 استانی و کشوری (ودر مورد کارگاه های حمایت شده تولیدی به کمیته تخصصی توانبخشی حرفه ای کشور) و همچنین تهیه و تنظیم صورت جلسه و ارسال منظم آنها به کمیته مذکور.
تبصره 1 : ارزشيابي نحوه عملكرد مراكز هر سال حداقل  دو بار توسط كارشناسان امور رواني و توانبخشي بهزيستي استان و هر سال حداقل یک بار توسط کارشناسان ستاد ساماندهي بيماران رواني مزمن صورت خواهد گرفت و نتيجه به ستاد ساماندهی و درمان وتوانبخشی بیماران روانی مزمن اعلام خواهد شد. تبصره 2 : در مواردي كه در اين دستورالعمل به آن اشاره‌اي نشده است، قوانين جاري كشور و خط‌مشي و اهداف سازمان بهزيستي جاري خواهد بود. تبصره3: كليه موسسات ارائه‌دهنده خدمات به بيماران رواني مزمن كه از سازمان بهزيستي موافقت اصولي دريافت كرده‌اند از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل به استان ها و حداكثر ظرف 6 ماه ملزم به انطباق شرايط خود با دستورالعمل حاضر مي‌باشند.

رسیدگی به تخلفات: 1- رسيدگي بدوي: چنانچه موسس و مسئول فني مفاد اين دستورالعمل و ساير موارد ابلاغ شده از سوي بهزيستي را رعايت و اجرا ننمايد، معاونت توانبخشي بهزيستي استان موارد رعايت نشده را با تعيين مدت زمان مشخص به صورت كتبي به مركز ابلاغ مي نمايد. عدم رعايت موارد ابلاغي پس از انقضاي مدت تعيين شده تخلف محسوب مي گردد و با تصويب كميسيون ماده 26 استاني به ترتيب ذيل رفتار خواهد شد. - اخطار شفاهي با قيد در صورت جلسه و گزارش بازديد با تعيين مهلت يك ماهه 2-1- رونوشت صورت جلسه يا گزارش بازديد به اطلاع مركز رسانده شود. 3-1- در صورت عدم اصلاح اشكالات اخطار كتبي با درج در پرونده با تعيين مهلت يك ماه جهت رفع مشكل و تعليق پرداخت يارانه انجام مي شود. 4-1- در صورت عدم اصلاح اشكالات براي بار دوم اخطار با درج در پرونده و ارسال پرونده به كميسيون ماده 26 استاني با تعيين مهلت يك ماه جهت رفع مشكل. 2- رسیدگی نهائی: در صورتیکه، طي بازديد به عمل آمده پس از انقضاي مهلت يك ماهه تعيين شده در اخطار دوم اقدامي به منظور رفع مشكلات انجام نشده باشد پس از اعلام نظر کارشناس مسئول و معاونت محترم توانبخشی مراتب به ستاد ساماندهی اعلام و ستاد ساماندهی پس از تایید به کمیسیون ماده 26 جهت لغو پرونده اقدام می نمایند. تبصره1 : در صورتيكه مركز ارائه‌دهنده خدمات به رأي كميسيون ماده26  استان معترض باشد، موضوع در کمیسیون عالی ساماندهی مطرح و پس از بررسی ، مراتب جهت اخذ تصميم نهائي به کمیسیون ماده 26 کشور ارجاع می شود..ضمنا راي كميسيون اخیر ، نهائي و رعايت و اجراي آن الزامي است. تبصره2 : تخلفاتي كه جنبه جرم و عدول از قانون را داشته باشند، جهت پيگيري و صدور حكم به مراجع قضائي اعلام خواهند شد. 3- تعطيل يا انحلال مراكز: 1-3- جز در مواردي كه تعطيلي مراكز به حكم مراجع قضائي است در بقيه موارد تعطيل يا انحلال مراكز بدون موافقت كتبي كميسيون ماده 26 کشور ی ممنوع است. 2-3- صاحبان پروانه فعاليت مراكز مي‌توانند تقاضاي انحلال مراكز تحت سرپرستي خود را با ذكر دليل و حداقل 3 ماه قبل از اقدام ، به معاونت امورتوانبخشی بهزيستي استان ارائه و معاونت امورتوانبخشی بهزيستي استان موظف است مراتب را پس از طی مدت مذکور جهت اخذ تصميم مقتضي به كميسيون ماده26 استان  اعلام نمايد. تبصره1: مراكزی كه مديران آنها تقاضاي انحلال نموده‌اند، موظفند تا زمان اعلام موافقت كتبي كميسيون صدور پروانه های سازمان بهزيستي استان ، بكار خود ادامه دهند و خدمات لازم را به بیماران ارائه كنند. تبصره2: در صورتيكه پروانه فعاليت به نام اشخاص حقيقي و به نمايندگي از اشخاص حقوقي بوده باشد ارائه اصل و تصوير آگهی اعلام رسمي انحلال شركت يا مؤسسه يا تعاوني كه به تأييد اداره ثبت شركت‌ها رسیده باشد و نيز معرفي رسمي مدير به هنگام تسويه الزامي است. تبصره3: بهزيستي استان‌ها پس از موافقت كميسيون ماده26 استان با انحلال مراكز، مكلفند در موقع تسويه، قبل از هر چيز كليه تسهيلات اعطايي ( وام ) به مراكز در شرف انحلال يا تعطيل را طبق تبصره ذيل ماده 10 آئين‌نامه اجرايي جزء 5 بند الف ماده 192 قانون برنامه سوم توسعه برداشت كنند و آنها را بر اساس ضوابط به ساير مؤسسات موضوع آئين‌نامه فوق اعطاء كنند. 3-3- در صورتي كه تكليف قانوني از دارنده پروانه فعاليت به هر دليل (اعم از بيماري صعب‌العلاج، حجر، حبس، فوت و يا ساير موارد) ساقط شود، وراث می توانند با تعیین جانشین واجد شرایط به مدت حداقل 3 ماه و حداکثر 6 ماه اداره امور را به عهده گیرند. تبصره1: بستگان، قيم و يا وراث قانونی دارنده پروانه فعاليت در صورت داشتن شرایط موافقت اصولی و صدور جواز می توانند صدور پروانه جديد را درخواست کنند. تبصره2: بهزيستي استان مكلف است كليه عوايد ناشي از فعاليت اين قبيل مراكز را بعد از پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان و هزينه‌هاي جاري و كسر 10% از درآمد باقيمانده به عنوان حق‌العمل، جهت تحويل به بستگان يا قيم يا وراث قانوني صاحب پروانه به صندوق دادگستري واريز كند. تبصره3: سازمان بهزيستي استان در قبال بدهي‌هاي احتمالي صاحبان پروانه فعاليت به اشخاص حقيقي يا حقوقي هيچگونه مسئوليتي ندارند. تبصره4: سازمان بهزيستي استان به هنگام صدور و تحويل موافقت اصولي و پروانه فعاليت به متقاضيان، تعهدنامه لازم را مبني بر موافقت و رعايت مفاد اين آئين‌نامه از جمله ماده فوق (ماده 3 از فصل دهم و تبصره‌ها) از آنها اخذ و در پرونده مربوطه ضبط خواهد كرد.

4-ضوابط اخلاقی: 1- حفظ کرامت انسانی بیماران و خانواده آنان در تمام مراحل ضروری است. 2- حفظ اسرار بیماران با نهایت دقت بایستی صورت پذیرد. 3- اطلاعات مربوط به بیماران بایستی محرمانه تلقی شود و غیر از افراد واجد شرایط لازم (به حکم شغل و یا وظیفه) اشخاص دیگر به اطلاعات دسترسی نداشته باشد. 4- اعلام نام و مشخصات و آدرس بیماران جز به سازمان بهزيستي استان و به ستاد ساماندهی و توانبخشی بیماران روانی مزمن و مراجع قضائی (در صورتی که خواهان آن باشد) ممنوع است و پیگرد قانونی در پی خواهد داشت 5- در مسائل تحقیقاتی، فقط کد یا شناسه بیمار و مشخصات دموگرافیک بیمار و تشخیص بیماری با هماهنگی قبلی با سازمان بهزیستی استان مربوطه می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

خانه خدمات مرکز قوانین توانبخشی نحوه نظارت بر مراکزدرمان و توانبخشی بیماران روانی مزمن